Je systeem bijwerken met MyDrive Connect (2024)

Je kunt MyDrive Connect gebruiken om nieuwe kaarten op je navigatiesysteem bij te werken, te wijzigen of te installeren.
Om de stappen te bekijken voor het bijwerken van een systeem met Wi-Fi® via een bekabelde verbinding en je computer, klik hier: Je navigatiesysteem updaten via Wi-Fi®
Als MyDrive Connect niet op je computer is geïnstalleerd, gebruik de links:

Download for Windows

Download for macOS

Links die genoemd worden in de video: Ruimte vrijmaken op je navigatiesysteem

Verbinding maken met MyDrive Connect

 • Sluit je navigatiesysteem aan op je computer en start MyDrive Connect. Meld je aan met je TomTom-account als daarom wordt gevraagd en wacht tot je systeem is ingeschakeld.
  Wanneer je systeem is verbonden, wordt er door MyDrive Connect automatisch gecontroleerd op updates en wordt je systeem gesynchroniseerd indien er wijzigingen zijn.

  Klik op Mijn inhoud of op de rood knop genaamd Bekijk updates om je inhoud te beheren. Je systeem bijwerken met MyDrive Connect (1)

Opmerking : als je systeem niet met het rood vinkje wordt weergegeven als Verbonden of helemaal niet wordt weergegeven, klik dan hier om naar het gedeelte voor probleemoplossing te gaan .

Bijwerken

 • Klik op Bekijk updates of Mijn inhoud in de menubalk om een lijst met beschikbare updates weer te geven.
  Je systeem bijwerken met MyDrive Connect (2)

Opmerking : als er een software-update beschikbaar is voor je systeem, moet je deze installeren voordat je je kaarten kunt bijwerken. De Navcore-update is al ingeschakeld en staat boven aan de lijst, dus klik gewoon op Update selectie om deze te installeren.

 • Als je updates wilt downloaden en installeren, schakel je de selectievakjes rechts in of uit om te kiezen wat je wilt bijwerken en klik je vervolgens op Update selectie . Je systeem bijwerken met MyDrive Connect (3)
 • De update(s) worden eerst gedownload naar je computer, vervolgens overgezet naar je navigatiesysteem en ten slotte geïnstalleerd en voorbereid voor gebruik.
  Zorg ervoor dat je je navigatiesysteem pas loskoppelt van de computer als zowel het systeem als MyDrive Connect aangeven dat de update is voltooid. Je systeem bijwerken met MyDrive Connect (4)

Wordt je update niet gestart of wordt deze onderbroken?
Klik hier om naar het gedeelte over probleemoplossing te gaan

Inhoud beheren

 • Je kunt de kaarten die je op je navigatiesysteem hebt geïnstalleerd ook toevoegen, verwijderen of wijzigen in het tabblad Mijn inhoud .
  Als je omlaag scrolt naar Mijn kaarten , zie je de kaarten die op je systeem zijn geïnstalleerd en de kaarten die voor je systeem beschikbaar zijn. Klik op een kaartafbeelding voor meer details. Je systeem bijwerken met MyDrive Connect (5)
 • Wijzigen - Een kaart met een andere dekking installeren om een kleinere of grotere versie te verkrijgen. Op sommige kaarten kun je versies met een andere landendekking selecteren, zodat je een kleinere kaart kunt installeren die toch aan je behoeften voldoet.
 • Verwijderen - De geselecteerde kaart verwijderen. Als je meerdere kaarten hebt geïnstalleerd, kun je kaarten verwijderen om ruimte vrij te maken, maar je moet altijd ten minste één kaart op je systeem hebben geïnstalleerd.
 • Installeren - Een nieuwe kaart toevoegen voor gebruik op je navigatiesysteem. In het gedeelte Mijn kaarten worden alle kaarten weergegeven die bij je systeem zijn geleverd en die je extra hebt aangeschaft, zodat je deze kaarten vrij kunt installeren of verwisselen.

Problemen oplossen

Systeem maakt geen verbinding met je computer

Als je systeem niet wordt herkend door je computer en alleen wordt vermeld als Niet verbonden in MyDrive Connect, controleer dan eerst de verbinding tussen je computer en je navigatiesysteem:

 1. Controleer of de kabel rechtstreeks is aangesloten op je navigatiesysteem en je computer.
  Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op je systeem. Let op: verwijder het systeem uit de houder voordat je de update uitvoert.
  Sluit het andere uiteinde van de kabel rechtstreeks aan op een USB-poort op je computer - Sluit de kabel niet aan op een USB-hub of een USB-poort op een toetsenbord of monitor.
 2. Gebruik altijd de TomTom-USB-kabel die bij je systeem is geleverd, omdat USB-kabels van derden mogelijk niet werken.

Als je systeem nog steeds niet wordt weergegeven als Verbonden , raadpleeg dan: Het navigatiesysteem maakt geen verbinding met de computer (MyDrive Connect)

Onvoldoende vrije ruimte

Voordat je je systeem bijwerkt, raden wij je aan om ten minste 8 GB vrije ruimte op je computer vrij te houden.
Als het om de vrije ruimte op je navigatiesysteem gaat, laat MyDrive Connect het je weten als een update of kaart niet op je systeem past. Afhankelijk van het systeem dat je hebt, kun je ruimte vrijmaken voordat je een kaart installeert, een kleinere versie van een kaart selecteren of de geheugencapaciteit van het systeem uitbreiden met een SD-kaart.

Zie voor meer gedetailleerde informatie over het vrijmaken van ruimte: Niet-gebruikte content verwijderen

Zie voor meer informatie over compatibele SD-kaarten en gerelateerde onderwerpen: Een geheugenkaart gebruiken met een TomTom-systeem

Beschadigde kaart / Installatie of download mislukt

Soms kan een installatie worden onderbroken of vastlopen, of zie je een kaart die is aangeduid als Beschadigd onder Mijn kaarten . Dit wordt vaak veroorzaakt door problemen met de internetverbinding.

 1. We raden je aan een bekabelde verbinding voor je computer te gebruiken om verbindingsproblemen met je Wi-Fi-netwerk te voorkomen.
 2. Als het downloaden te langzaam verloopt, kun je MyDrive Connect zo instellen dat updates op de achtergrond automatisch naar je computer worden gedownload voordat je je navigatiesysteem aansluit om het bij te werken.
  Zie voor meer informatie: Automatisch updates downloaden met MyDrive Connect
 3. Firewalls en beveiligingssoftware kunnen de update verstoren. Zorg er dus voor dat er uitzonderingen zijn ingesteld voor MyDrive Connect. We raden je aan geen updates te downloaden en te installeren op een computer of netwerk van een bedrijf/kantoor.
 4. Zorg er ten slotte voor dat je alle instellingen voor energiebesparing op je computer uitschakelt wanneer je je navigatiesysteem bijwerkt, omdat dit het proces kan onderbreken.

Zie voor meer informatie over mislukte kaartinstallaties of meer gedetailleerde probleemoplossingsstappen voor het opnieuw downloaden van kaarten: Geen kaarten beschikbaar (MyDrive Connect)

Problemen met bijwerken? Wij staan klaar om je te helpen. Neem nu contact met ons op

Bekijk video

In deze video kun je zien hoe je de geïnstalleerde kaarten voor je navigatiesysteem bijwerkt of wijzigt, en hoe je een gloednieuwe kaart installeert. De stappen in deze video gelden voor alle systemen die worden bijgewerkt met behulp van MyDrive Connect. Klik op deze link voor meer informatie over hoe je ruimte vrijmaakt op je systeem.

Je systeem bijwerken met MyDrive Connect (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 5999

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.